sparta v0.8.4 (2022-04-11)

sparta v0.8.3.1 (2022-03-20)

sparta v0.8.3 (2022-02-07)

sparta v0.8.2 (2021-11-24)

sparta v0.8.1 (2021-07-05)

sparta v0.8.0 (2021-06-18)

sparta v0.7.3 (2021-04-22)

sparta v0.7.2 (2021-04-03)

sparta v0.7.1.0 (2021-03-01)

sparta v0.7.0 (2020-12-16)

sparta v0.6.1 (2020-11-24)

sparta v0.6.0 (2020-11-09)

sparta v0.5.0 (2020-10-08)